Wyłączenia w polisie ubezpieczenia mienia

Wyłączenia od odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń to sytuacje, w których to świadczenia nie otrzymamy. Wszystkie najważniejsze informacje odnoszące się do takich wytycznych zostały szczegółowo opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia w polisie. Ubezpieczyciele w szczególnych okolicznościach nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe szkody. Wobec czego w takiej sytuacji nie zostanie nam wypłacone odszkodowanie. Klasykiem będzie tutaj sytuacja, gdy włamanie ma miejsce do domu, w którym na czas nieobecności lokatorów okno było otwarte. Innymi powodami wyłączeń są: umyślne i nierozważne działanie mieszkańców oraz zaniechanie albo rażące niedbalstwo.

Ochrona cennych przedmiotów

Czasami również dochodzi do sytuacji, kiedy to wyłączeniom podlegają konkretne elementy, takie jak cenne zbiory, okazy kolekcjonerskie, biżuteria czy gotówka. Wyłączenia mogą sprawić, że polisa ubezpieczeniowa nie będzie stanowiła należytej ochrony. Oczywiście można ich uniknąć, ale wiąże się to z dopłatą za poszerzony zakres ochrony. W związku z powyższym obowiązkowo należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegóły dotyczące wyłączeń w polisie. Musimy zdawać sobie sprawę z faktu, że kwota ewentualnie wypłaconego odszkodowania będzie bardzo mocno uzależniona m.in. od zapisanej w umowie sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia

Im jest ona większa, tym więcej przyjdzie nam zapłacić. Najprostszym sposobem na ustalenie rozsądnej sumy gwarancyjnej jest trafne, przemyślane określenie zarówno wartości nieruchomości, jak i jej stałych czy ruchomych elementów wyposażenia. Trzymając się kilku bardzo ważnych zasad będziemy mogli wpłynąć na wybór najlepszego rozwiązania pośród wszystkich dostępnych na rynku. Ubezpieczenie mienia nie może zostać wybrane pod wpływem chwili – konieczna staje się dokładna analiza dostępnych propozycji a tylko wtedy będziemy mogli cieszyć się licznymi korzyściami, jakie ono ze sobą niesie. Postarajmy się więc nie zapominać o tych ważnych dla nas kwestiach.